Regulamin Federacji Organizacji Rybaków Śródlądowych

REGULAMIN

FEDERACJI ORGANIZACJI RYBAKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

 

Federacja Organizacji Rybaków Śródlądowych jest dobrowolnym związkiem organizacji rybackich śródlądowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawiązana w celu reprezentowania interesów rybactwa śródlądowego.

 

 1. Federacja nosi nazwę FEDERACJA ORGANIZACJI RYBACKICH
  i w dalszych postanowieniach regulaminu jest zwana Federacją.
 2. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Federacja zrzesza organizacje rybackie – działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Federacja jest zawiązana na czas nieokreślony i działa na podstawie zatwierdzonego regulaminu.
 5. W skład Federacji wchodzi po dwóch przedstawicieli organizacji rybackich
  wymienionych w punkcie 1 Porozumienia, a w tym :

a)     prezes oraz członek Zarządu zatwierdzony przez Prezydium/ Zarząd danej Organizacji,

b)     pełnomocników rybaków jeziorowych wyznacza po jednej osobie Związek Producentów Ryb i  Polskie Towarzystwo Rybackie ,

c)     w przypadku zmian statutowych  władz w danej Organizacji następuje także zmiana osób reprezentujących tę Organizację.

 1. Pracami Federacji kieruje jej Przewodniczący wybrany na jej 1-szym posiedzeniu. Zasadę wyboru następnych Przewodniczących zostaną ustalone na jej posiedzeniu.
 2. Kadencja Przewodniczącego Federacji trwa zgodnie z punktem 5 Porozumienia Organizacji Rybaków Śródlądowych. Po tym terminie funkcję Przewodniczącego pełni przedstawiciel innej Organizacji pełniący w tym czasie funkcję Wiceprzewodniczącego Federacji.
 3. Wybory, uchwały i decyzje na zebraniach wymagają głosowania obecnych przedstawicieli  Organizacji .  Decyzje  podejmowane są większością głosów .
 1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Organizacji wchodzących w skład Federacji oraz przedstawicieli zgodnie z pkt. 1 Porozumienia.
 2. Celem Federacji jest:

a)     działanie na rzecz rozwoju rybactwa śródlądowego w Polsce,

b)     popularyzowanie wiedzy z zakresu rybactwa wśród społeczeństwa,

c)     promocja i popieranie spożycia gatunków ryb,

d)     tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
i zainteresowanymi instytucjami,

e)     reprezentowanie interesów polskiego rybactwa śródlądowego w rozmowach
z przedstawicielami władz ustawodawczych, wykonawczych i administracji unijnej oraz innych mających wpływ na działalność tego sektora.

 1. Federacja będzie realizowała swoje cele poprzez:

a)   opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń, programów z zakresu rybactwa śródlądowego przesyłanych do poszczególnych Organizacji przez Urzędy Centralne i Wojewódzkie oraz występowanie z własnymi inicjatywami;

b)   z momentem przyjęcia niniejszego regulaminu Organizacje wchodzące w skład Federacji powinny wypracowywać wspólne stanowisko dot. problemów
w ppkt. a;

c)   w posiedzeniach: Komisji Sejmowych, Klubów Poselskich czy narad udział biorą przedstawiciele Organizacji wchodzących w skład Federacji.

 1. Organizacje zabezpieczają w swoich budżetach niezbędne środki finansowe na m.in. delegacje, koszty posiedzeń, opinie prawne, itp. przez instytucje wymienione w pkt. 10 ppkt. e.
 2. Każdorazowe posiedzenia Federacji są protokołowane, a protokół dostarczany będzie członkom Federacji w terminie do 14 dni.
 3. Obsługę administracyjną prowadzić będzie przedstawiciel aktualnie kierujący jej pracami. Oryginały dokumentów będzie przechowywać Organizacja upoważniona przez Federację.