Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizację udziału zamawiającego jako wystawcy w targach Grüne Woche w Berlinie w dniach 20-29 stycznia 2017 r.

Toruń, dnia 27.09.2016 r.

 

OFERTA

 

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację udziału zamawiającego jako wystawcy w targach
Grüne Woche  w Berlinie w dniach 20-29 stycznia 2017 r.

 

1. Zakres prac związanych z realizacją zadania obejmuje:

 

 1. Wynajem powierzchni wystawienniczej  20 m2
 2. Projekt i zabudowa stoiska, ściany, standy, drzwi, podłoga
 3. Oprawa plastyczna
 4. Wynajem mebli, regałów, stołów, krzeseł, wieszaków
 5. Wynajem sprzętu chłodniczego
 6. Instalacja elektryczna, oświetlenie
 7. Usługa wywozu śmieci
 8. Opłaty za prąd i inne media
 9. Opłaty rejestracyjne, karty wjazdowe i wejściówki
 10. Wynajem transportu osobowego
 11. Wynajem transportu do żywności – ryby i przetwory rybne
 12. Usługa cateringowa na degustacje – dania z ryb 1000 porcji
 13. Obsługa stoiska – 7 osób
 14. Zakwaterowanie obsługi stoiska  7 osób x 11 dni

 

2. Termin i miejsce realizacji zadania: 

Zadanie zostanie zrealizowane w dniach 20 – 29 styczeń 2017 roku w trakcie trwania Targów Grüne Woche w Berlinie.

 

3. Kryteria oceny oferty:

 

Spośród ofert podlegających ocenie Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty, biorąc pod uwagę w szczególności cenę, wiarygodność i doświadczenie oferenta.

Cena oferty (łączny koszt realizacji zadania) musi być podana cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004  r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535). Wykonawca ma obowiązek wyceny wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

Nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone oferty nie spełniające warunków określonych
w niniejszym ogłoszeniu, złożone po terminie oraz złożone w innej formie niż pisemna.

 

4. Termin i miejsce składania ofert:

 

Termin składania ofert upływa 11.10.2016 r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć
w siedzibie Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres: oprj@wp.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

O wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie wszystkich Oferentów. Zamawiający odrębnym pismem poinformuje Wykonawcę zadania o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

6. Dodatkowe informacje

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń,  drogą elektroniczną pod adresem: oprj@wp.pl lub pod nr telefonu  056 622-52-92.

 

7. Postanowienia końcowe:

 

a)     Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

b)     Aż do otwarcia ofert Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyn.

c)     W przypadku, jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż dwie ważne oferty Zamawiający unieważni postępowanie i będzie mógł dokonać wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki określone  w postępowaniu.

d)     Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

e)     W przypadkach, o których mowa w pkt. b), c) i d) złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

f)      Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków.

g)     Decyzje Zamawiającego w sprawach związanych z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

h)     Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego.