Zapytanie ofertowe „Rybactwo i Wędkarstwo na Targach Smaki Regionów”.

                                                                                               Toruń, dnia 27.08.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację stoiska promocyjnego w związku z realizacją zadania
pn. „Rybactwo i Wędkarstwo na Targach Smaki Regionów”.

 

1.Zakres prac związanych z realizacją zadania obejmuje:

  • Wynajem powierzchni wystawienniczej 24 m2
  • Opłata rejestracyjna
  • Wyposażenie dodatkowe stoiska promocyjnego
  • Wynajem sprzętu gastronomicznego i cateringowego na stoisko
  • Dekoracje kwiatowe i oprawa plastyczna stoiska
  • Personel obsługujący stoisko – 2 osoby x 4 dni
  • Usługa cateringowa 1000 porcji dań z ryb
  • Noclegi dla 4 osób na 3 doby

2. Termin i miejsce realizacji zadania:

Realizacja zadania będzie miała miejsce w dniach 29.09 – 01.10 2018 roku w Poznaniu. Stoisko promocyjne zostanie utworzone w ramach Targów Smaki Regionów, które odbywają się w połączeniu z Targami Polagra Food oraz Polagra Gastro. Organizatorami Targów Smaki Regionów są Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kryteria oceny oferty:

Spośród ofert podlegających ocenie Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty, biorąc pod uwagę cenę  i doświadczenie oferenta. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria: cena – waga 40% i doświadczenie  – waga 60%.

Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:

1. Cena – waga 40% (maksymalnie 40 punktów)

Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 40

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 – cena obliczona badanej oferty.

2. Doświadczenie  – waga 60% (maksymalnie 60 punktów)

Przez doświadczenie rozumie się łączną liczbę zrealizowanych operacji przygotowania i obsługi targów zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie ” będą liczone wg następującego wzoru

D = (D1 : Dmax) x 60

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D1 – doświadczenie obliczone badanej oferty,

Dmax – największe doświadczenie spośród ważnych ofert.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C +D

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

D – punkty za doświadczenie Wykonawcy.

Cena oferty (łączny koszt realizacji zadania) musi być podana cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004  r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535). Wykonawca ma obowiązek wyceny wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

4. Osoby, które nie mogą złożyć oferty:

Oferty nie może złożyć osoba fizyczna, która:

1) pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa;

2) pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego Zamawiającego.

3) jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;

4) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.

5. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa 10.08.2018 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres: oprj@wp.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona przez podmiot niespełniających warunków udziału w postępowaniu, chyba że beneficjent nie przewiduje warunków udziału w postępowania,

3) wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych,

4) została złożona po terminie.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

O rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informację o:

– wyborze wykonawcy albo

– odrzuceniu ofert, albo

– niezłożeniu żadnej oferty, albo

– zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty,

oraz  wysłanie informacji do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

7.  Informacje i wyjaśnienia:

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub pod
nr telefonu 056 622-52-92.

8. Postanowienia końcowe:

a)     Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

b)     Aż do otwarcia ofert Zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

c)     Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

d)     W przypadkach, o których mowa w pkt. b) i d) złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

e)     Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.

f)      Decyzje Zamawiającego w sprawach związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

g)     Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art.  701 i nast. Kodeksu cywilnego.

h)     Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

i)      Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert warunkowych.

j)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.