Zapytanie ofertowe – kompleksowa organizacja stoiska promocyjnego w związku z realizacją zadania pn. „Polskie organizacje rybackie na Dożynkach Prezydenckich w Spale”.

                                                                                               Toruń, dnia 02.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty
na kompleksową organizację stoiska promocyjnego w związku z realizacją zadania
pn. „Polskie organizacje rybackie na Dożynkach Prezydenckich w Spale”.

 

 

1.Zakres prac związanych z realizacją zadania obejmuje:

 

 • Wynajem hali namiotowej 90 m2
 • Wynajem stołów i miejsc siedzących dla 50 osób
 • Dekoracje kwiatowe, oprawa plastyczna stoiska
 • Zabezpieczenie energetyczne, okablowanie, rozdzielnia, oświetlenie
 • Wykonanie folderu z przepisami na dania z ryb 1 000 szt.
 • Personel obsługujący stoisko – 5 osób
 • Noclegi dla 20 osób na 1 dobę (4 pokoje 1-os, 8 pokoi 2-os.)
 • Usługa cateringowa – 2 500 porcji dań z ryb
 • Wynajem sprzętu gastronomicznego i cateringowego na stoisko
 • Wynajem transportu ciężarowego na trasie Zdziersk-Toruń-Spała-Toruń- Zdziersk
 • Wynajem transportu do żywności (samochód chłodnia) na trasie Zdziersk-Toruń-Spała-Toruń – Zdziersk
 • Wynajem transportu osobowego – 3 samochody na trasie Zdziersk-Toruń-Spała-Toruń – Zdziersk.

 

2. Termin i miejsce realizacji zadania:

 

Realizacja zadania będzie miała miejsce w dniach 16-17 września 2017 roku w Spale
w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w Gminie Inowłódz, podczas trwania corocznych Dożynek Prezydenckich na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich.

 

3. Kryteria oceny oferty:

 

Spośród ofert podlegających ocenie Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty, biorąc pod uwagę w szczególności cenę, wiarygodność i doświadczenie oferenta.

Cena oferty (łączny koszt realizacji zadania) musi być podana cyfrowo i słownie
z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004  r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535). Wykonawca ma obowiązek wyceny wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.

Nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone oferty nie spełniające warunków określonych
w zapytaniu ofertowym, złożone po terminie oraz złożone w innej formie niż pisemna.

 

4. Termin i miejsce składania ofert:

 

Termin składania ofert upływa 16.08.2017 r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres: oprj@wp.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

O rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Oferentów. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

6. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub pod
nr telefonu 056 622-52-92.

 

7. Postanowienia końcowe:

 

a)     Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

b)     Aż do otwarcia ofert Zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

c)     W przypadku, jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż dwie ważne oferty Zamawiający unieważni postępowanie i będzie mógł dokonać wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki zapytania ofertowego..

d)     Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

e)     W przypadkach, o których mowa w pkt. b), c) i d) złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

f)      Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.

g)     Decyzje Zamawiającego w sprawach związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

h)     Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art.  701 i nast. Kodeksu cywilnego.